ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA SPOJENÝCH STÁTU AMERICKÝCH

Zákoníky pro město a jednotlivé podniky/služby
Zamčeno
Uživatelský avatar
KubMakCZ
Příspěvky: 1
Registrován: 06 led 2022, 23:52

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA SPOJENÝCH STÁTU AMERICKÝCH

Příspěvek od KubMakCZ »

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA
SPOJENÝCH STÁTU AMERICKÝCH

- Každý má právo konzumovat jídlo a tekutiny, pokud je vlastní a nepožívá je buď na místech v rozporu se zákonem a nebo v moment, kdy mu to není pravomocně dovoleno

- Každý má právo na svou svobodu, pokud neporušil nebo není podezřelý z porušení zákonů

- Každý občan má své práva, které má i když je omezen na osobní svobodě

- Každá osoba má právo na to, aby dokázal svou nevinu

- Každá osoba má právo být svobodná a pohybovat se libovolně, pokud mu to zákon, vyhláška, či jiné okolnosti nezakazuji

- Každý má právo na vysvětlení jakékoliv částí Ústavy, LZPS nebo jiného jakéhokoliv platného zákonu

ÚSTAVA


Ústava Spojených států Amerických
(anglicky Constitution of the United States of America)

je základní zákon a nejvyšší právní norma Spojených států Amerických. Je základním rámcem pro organizaci moci ve Spojených státech a pro vztah mezi jednotlivými složkami moci,občany a všemi lidmi na území Spojených států.

Všechno funguje na Angloamerickém právu.

Výňatek: V případech, kdy se strany (účastníci sporu) nedohodnou na právní kvalifikaci, bude se soud řídit posledním precedenčním rozhodnutím příslušného soudu. Pokud již byl podobný spor rozřešen v minulosti, je soud povinen následovat logiku předchozího rozhodnutí. Pokud nebyl, soud se bude řídit nejvíce podobným případem a zákon bude dle této záležitosti upraven tak, aby v příštím případě měl prohřešek přesně daný trest bez rozdílu.

PREAMBULE


ČLÁNEK I: Moc zákonodárná

§1 Zákony smí upravovat pouze soud, ve výjimečných případech lze, aby obyvatelstvo hlasovalo o jejich schválení s tím, že žádný zákon nesmí být v rozporu se základními lidskými právy nebo v rozporu s ústavou či jinýma mezinárodníma smlouvama. [ Vězení 30 let ]

§2 Pokud nejvyšší soud, který vydá zákon a tyto práva poruší (Článek I/§1), bude DEFINITIVNĚ VYLOUČEN ze své funkce.
§3 Pokud je proveden přestupek či trestný čin, který je vyhodnoceny podle SPTČ jako něco, co porušuje jakkoliv objekt chráněný trestním zákonem, základní lidská práva, nebo je to obtěžující pro veřejnost, bude souzen buď dle zákonů, tak jak tresty jsou dány, v opačném případě dle případu nejvíce podobnému aktuálnímu.

§4 Soudce musí být schválen MĚSTEM a Předsedou soudu

§5 Každý nový zákon musí být po jeho schválení oznámen a zveřejněn a v platnost může přejít až den po jeho oficiálním oznámení. [ 5 let ]


ČLÁNEK II: Moc výkonná

§1 Každý soudce je povinny jednat dle předepsaného zákonu, či rozhodnutím tomu podobnému, pokud to není v rozporu s Ústavou nebo aktuálně platným zákoníkem V DOBĚ SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU, PŘEČINU NEBO ZLOČINU

§2 Zákony uplatňuje a chrání soud, státní zástupce a veřejní činitelé - Policie

§3 Za výkon pravomoce žaloby se považuje právník strany návrhu s platnou licencí a nebo státní zástupce s mocí udělenou soudem daného soudu.

ČLÁNEK III: Moc soudní

§1 Pravomocně o trestu druhu pokuty, komunitní práce a domluva, mohou rozhodnout veřejní činitelé - bezpečnostní složky, buď přímo na místě a nebo na dodatečném/příslušném místě, pokud to situace umožní

§2 Pravomocně o trestu ve vězení CPZ nebo Federální věznici může rozhodnout pouze soudce na základě předložení žaloby státním zástupcem, která se projedná v hlavním líčení buď za přítomnosti pachatele nebo bez přítomnosti pachatele, pokud to umožňuje výjimka. Hlavní líčení se podle závažnosti přestupku bude konat buď před samosoudcem nebo před federálním soudem. V ostatních případech se musí obžaloba projednávat před všemi orgány činných v trestním řízení.

§3 Rozhodnutí o uvěznění do CPZ na dobu maximálně 24 hodin (pokud není zde uplatněna vyjimka) smí rozhodnout příslušný orgán, pokud má k tomuto uvěznění pádný důvod.

ČLÁNEK IV: Pravomoc států a jejich omezení
§1 Stát a její zaměstnanci mohou omezit na osobní svobodě každého člověka na území Spojených států Amerických a v případě potřeby prohledat, pokud k tomu mají pádný důvod, který není považován za pouhé obtěžování osoby

§2 Pokud soudce není přítomný, osoba, která je omezena na své osobní svobodě nebo zadržena, má právo být propuštěna do doby, než soudce bude přítomen, pokud se nejedná o osobu podezřelou ze spáchání zvlášť závažného zločinu (ZZZ) nebo jeho podílení se na jeho spáchání

Po návratu soudce se musí osoba dobrovolně hlásit v soudní síni, pokud tak neučiní, bude nejdříve předvedená a potrestána pořádkovou pokutou. Pokud ani na toto určitá osoba nebude reagovat, bude zadržena nebo zatčená pomocí prostředků na zajištění přítomnosti osob tj. příkaz k zadržení nebo příkaz k zatčení, nelze-li osobu jinak zajistit.. Podle míry použití prostředků na zajištění důležitých osob pro trestní řízení bude navýšena konečná výše trestů, bude-li osoba shledána vinnou

§3 Osoby vyšetřované státními orgány mají přísný zákaz opouštět město/stát, pokud jim to státní orgán přikáže. Pokud se to osoba pokusí porušit, bude předveden k soudu a bude souzena za ignorování příkazu státních orgánu. A bude zde uplatněna výjimka, že se trestní řízení může konat bez přítomnosti podezřelé osoby
ČLÁNEK V: Práva a povinnosti obyvatel a osob na území Spojených států Amerických

§1 Každá osoba na území Spojených států Amerických je povinna dodržovat platné zákony dané Americkým státem, státem Kalifornie a městem Los Angeles. [ Dle daného zákonu ]

§2 Každá osoba na území Spojených států Amerických souhlasí svým příchodem na toto území, že bude dodržovat veškeré zákony a vyhlášky bez rozdílu jeho národnosti nebo účelu jeho vkročení na toto území

§3 Neznalost zákonu nikoho neomlouvá.

§4 Každá změna zákonu je platná 24 hodin ihned po vydání a zveřejnění. [ 5 let ]ZÁKON č.86 O silničním provozu
Zákon č.86 o silničním provozu státu Kalifornie

ODSTAVEC I: Dopravní předpisy

§1 Na jednoproudových a dvouproudových cestách je ve městě povolena rychlost maximálně 60 km/h, mimo město 80 km/h. [ Do 40 km/h - Pokuta ]

§2 Na víc proudových silnicích ve městě je maximální povolená rychlost 90 km/h, mimo město 110 km/h. [ Do 40 km/h - Pokuta ]

§3 Maximální povolená rychlost na dálnici je 170 km/h. [ Do 40 km/h - Pokuta ]

§4 Tolerance rychlosti na pokutu je 40 km/h. [ Pokuta ]

Za 40 km/h až 80 km/h hrozí vězení a odebrání řidičáku. [ Vězení či odebrání řidičáku - možnost kauce či podmínky/zákazu řízení ]

Nad 80 km/h vězení a odebrání řidičáku. [ Vězení a řidičák ]

§5 Zákon o semaforech ( č.86/Odstavec 5/§1 ) se netýká vozidel integrovaných záchranných složek, jestliže používají výstražná světla červené nebo modré barvy a v křižovatkách dají svůj průjezd najevo zapnutím sirény.

§6 Je přísný zákaz řídit bez řidičského oprávnění, registrace od vozidla či pojištění k vozidlu a způsobením obecných škod majetku či osobě.

Řízení bez řidického oprávnění se dopouštíte trestního činu. [ 2 roky ]
Bez registrace vozidla, bude vozidlo odtaženo + pokuta.
Bez pojištění k vozidlu a způsobením obecných škod majetku či osobě, se dopouštíte trestného činu, kdy budete zatčeni na 5 let do vězení + vám bude odebráno řidičské oprávnění a vozidlo.


§7 Je zakázáno přejíždět plnou čáru. [ Pokuta ]

Lze předjíždět či projíždět jen přes přerušované čáry s tím, že každý řidič je povinny dávat pozor, aby nenarušil plynulost provozu a nebo nezavinil způsobení dopravní kolize jakýmkoliv způsobem. [ Pokuta až Vězení ]


§8 Každé vozidlo je povinno uvolnit prostor či vytvořit prostor vozidlům integrovaných záchranných složek, které mají spuštěné světelné značení či přímo zapnuté sirény.
[ Pokuta - za nerespektování světel/majáků vozidel IZS ]


§9 Zneužívání klaksonu je bráno jako narušování veřejného klidu a pořádku. [ Pokuta ]
§10 Je přísně zakázáno se pohybovat motorovým vozidlem tak, aby to neovlivnilo plynulost dopravy. Plynulostí dopravy se rozumí to, že vozidla nemusí zrychlovat či brzdit v intervalech, jež může vyvolat kolizi motorových vozidel.

§11 Za volantem se nesmí požívat alkohol, omamné či jakékoliv psychotropní látky.
Tolerance alkoholu je 0,01%
[ Pokuta, zabavení auta či řidičáku, Vězení ]ODSTAVEC II: Motorové vozidlo

§1 Motorové vozidlo musí být způsobilé jezdit po pozemních komunikacích.
[ Pokuta/odtažení vozidla až zabavení řidičáku ]

§2 Motorové vozidlo musí být vybaveno SPZ, pokud tomu tak není, vozidlo má přísný zákaz se pohybovat po pozemních komunikacích. [ Zabavení řidičáku, pokuta a odtah vozidla ]

§3 Za veškeré nelegální činy způsobené vozidlem, je odpovědný majitel vozidla, pakliže vozidlo není označeno jako kradené před udáním situace.

ODSTAVEC III: Vylepšování vozidel

§1 Vozidla mají povoleno mít vylepšení v podobě zatmavení skel, ale nesmí zatmavení přesáhnout hranici 75 % a zatmavit se může pouze boční a zadní sklo vozidla.

§2 Vozidla mají povoleno mít vylepšení v podobě podsvícení vozidla, ale nesmí mít červenou a modrou barvu, jež by mohly připomínat světelné výstrahy vozidel integrovaných záchranných složek.

§3 Legální instalace vylepšení v Odstavci III/§1 a §2, lze pouze se zápisem na policejní stanici do databáze a uhrazení manipulačního poplatku ve výši 500$ za 1x modifikaci.

ODSTAVEC IV: Náklad vozidel

§1 Náklad vozidla by neměl být tak těžký či velký, aby ohrozil účastníky silničního provozu, osoby či majetek. Musí být patřičně a viditelně označen.
Vozidlo musí být schopno pohybu bez problému.

§2 Za nelegální náklad vozidla je zodpovědný majitel vozidla, pokud přes udáním činu nebylo motorové vozidlo hlášeno jako kradené nebo nebylo možné předem obsah nákladu zjistit z patřičných důvodů.

ODSTAVEC V: Dopravní značení

§1 Je zakázáno projet přes semafor na oranžovou či červenou barvu.
[ za oranžovou už může být pokuta za jízdu na červenou & červená pokuta ]

Zelená - můžeš jet

Oranžová - připrav se jet/připrav se zastavit

Červená - stůj

§2 Projetí na červenou je možné jen v případě, že se po pravé straně nachází značka s nápisem "Do not block the intersection". [ Porušení - pokuta ]


ZÁKON č.66 Přestupky

Zákon o přestupcích je soupis zákonů o přestupcích, neboli nelegálním věcem, jež svou podstatou nejsou tak vážné, aby osoba byla odsouzena za trestný čin.
Většinou se jedná o věci nižší cenové kategorie či závažnosti.

ODSTAVEC I: Malé přestupky

§1 Je zakázáno urážet jinou osobu verbálně či fyzicky napadat ( nesmí být aktivní, pak se jedná o trestný čin - napadení ).
[ Pokuta až pobyt v CPZ - případně v případě zdravotní újmy i možnost vězení ]


§2 Je zakázáno urážet příslušníka státního orgánu ve službě i mimo službu, pokud se včas prokáže jakýmkoliv možným způsobem.
Urážení či napadení příslušníka státního orgánu byť ve službě či mimo službu je bráno jako útok na stát samotný, protože pracovníci státních orgánu ho reprezentují.
[ Pokuta a Vězení ]


§3 Je zakázáno být opilý na veřejnosti a tím narušovat či poškozovat veřejný pořádek. [ Zavřít do CPZ než vystřízliví a dát pokutu ]

ODSTAVEC II: Velké přestupky

§1 Je zakázáno mít více marihuany pro osobní použití než 10g.
Od 10g do 15g to je velký přestupek.
Nad 15g je to trestný čin.
[ Odebrání drogy, pokuta a test na drogy ]

§2 Je zakázáno být pod vlivem omamných či psychotropních látek, neboli drog, na veřejnosti.
[ Zabavit drogu, Vězení 2 roky ]


§3 Všechny ostatní drogy jsou zakázány. Do 5g se dá ostatní druh drog odpustit a případně jen pokutovat a danou drogu zabavit.

ODSTAVEC III: Vyhrožování a zastrašování

§1 Vyhrožování jiné osobě psychickou nebo fyzickou újmou ( v afektu v jednotné situaci ) je bráno jako přestupek. [ Pokuta, v případě velké agrese CPZ až Vězení na 1 rok ]
§2 Vyhrožování násilným způsobem je bráno jako pokus o vraždu a může být považováno až na trestní čin. [ Pokuta, Vězení až 5 let ]

Příprava je trestná

ODSTAVEC IV: Ostatní přestupky

§1 Open Carry - Držení zbraně na viditelném místě, či její přechovávání na viditelném místě, je přísně zakázáno.
[ Pokud zbraň není použita, zbraň se zabavuje a veškeré střelecké oprávnění rovněž ]

Příprava je trestná


§2 Krádež do 200$ je pokládáno za přestupek vyššího stupně.
[ Obviněný je povinny nahradit veškeré škody a připlatit oškodné. Ve způsobilosti mu mohou být zabaveny určité licence/oprávnění a věci, jež mohou být s tím spojovány. Např. zbraně, vozidla ]ZÁKON č.67 Trestné činy

Zákon o trestných činech obsahuje zákony trestné činnosti, což znamená újmy na zdraví, majetku, pokusy o újmy na zdraví či majetku, podvody a další...

ODSTAVEC I: Alkohol a jiné omamné či psychotropní látky

§1 Nad 15g marihuany se každých 5g počítá za 2 roky Vězení navíc.

§2 Každé 2g jiné drogy se počítá za 2 roky Vězení navíc.

ODSTAVEC II: Pokus o ublížení na zdraví

§1 Kdo se pokusí ublížit na zdraví jiné osobě bez zbraně, bude potrestán Vězením na 3 roky.

§2 Kdo se pokusí ublížit na zdraví jiné osobě se zbraní, jež není střelného charakteru, bude potrestán Vězením na 6 let.
[ Zabavení zbraní ]

§3 Kdo se pokusí ublížit na zdraví jiné osobě se zbraní, jež je střelného charakteru, bude potrestán Vězením na 10 let.

[ Zabavení zbraní a oprávnění k nim ]

Příprava je trestná

§4 Pokus o ublížení na zdraví osobě, jež je státní zaměstnanec, může být pokládáno za nerespektování státní ústavy.
[ Bez zbraně - 10 let, Se zbraní ( není střelná ) - 20 let, Se zbraní ( střelná ) - 30 let ]

Příprava je trestnáODSTAVEC III: Ublížení na zdraví

§1 Kdo ublíží na zdraví jiné osobě bez zbraně, bude potrestán Vězením na 5 let.

Příprava je trestná podle ostatních skutečností
§2 Kdo ublíží na zdraví jiné osobě se zbraní, jež není střelného charakteru, bude potrestán na 8 let.
[ Zabavení zbraní ]

Příprava je trestná podle ostatních skutečností

§3 Kdo se pokusí ublížit na zdraví jiné osobě se zbraní, jež je střelného charakteru, bude potrestán na 12 let.
[ Zabavení zbraní a veškerých oprávnění ]

Příprava je trestná

ODSTAVEC IV: Organizovaný zločin

§1 Organizovaný zločin je typ zločinu, kdy organizace má svého šéfa a své zástupce a členy. Takové organizace, bez legální registrace jsou zakázány !
[ Hlava - trest smrti, Zástupce - Doživotí, Členi - Doživotí až trest smrti ]

Příprava je trestná

ODSTAVEC V: Loupeže a krádeže

§1 Krádež, jež přesahuje hodnotou 200$, je pokládána za trestný čin, který se dle své hodnoty násobí.
[ U krádeže je vždy obviněný povinny všechny škody uhradit a trest mu stoupá o 1 rok každých 500$ ]

§2 Loupež, jež je prováděna bez zbraně, je krádež nižšího stupně.
[ 5 let ]
§3 Loupež, jež je prováděna se zbraní, která není střelného typu, je krádež vyššího stupně.
[ 10 let ]

Příprava je trestná
§4 Loupež, jež je prováděna se zbraní, která je střelného typu, je krádež nejvyššího stupně.

[ 15 let ]

Příprava je trestná

§5 Pokud jsou držení lidé jako zajatci, je to bráno jako porušení základních lidských práv.
[ +10 let ]

Příprava je trestná

ODSTAVEC VI: Zločiny proti státu

§1 Pokus o podplácení státního pracovníka se bere jako trestní čin, který se pohybuje od 5-10 let.

[ Pokud se snaží o uplácení policie - 8 let, Za uplácení soudu či jiné státní organizace - 10 let, Za uplácení EMS/FD a jiných organizací - 5 let ]

Příprava je trestná

ODSTAVEC VII: Padělání

§1 Vyrábět či nosit nebo jakkoliv využívat falešné doklady, je přísně proti zákonům státu Kalifornie. [ Vězení 10 let ]

Příprava je trestná


§2 Jakkoliv se prokázat falešnou licencí je rovněž proti zákonu a trestá se stejně jako falšování dokladů. [ Vězení 10 let ]

Příprava je trestná


ZÁKON č.91 Zákon o bezpečnostních složkách

Zákon o bezpečnostních složkách je zákon, jež vysvětluje a určuje pravomoc bezpečnostních složek a jejich působení.


ODSTAVEC I: Práva bezpečnostních složek

§1 Policie má právo omezit na osobní svobodě každého, kdo může představovat hrozbu pro policii, veřejný pořádek,bude podezřelý z přestupku nebo trestného činu a nebo bude obviněný.


§2 Policie může zadržet a převést osobu na policejní stanici a vyslýchat ji, či dát do cely předběžného zadržení, až na dobu 24 hodin, pokud zde nebude uplatněna zákonná výjimka


§3 Policie má právo prohledat osobu, jež představuje hrozbu.


§4 Policie má právo zabavit předměty patřící osobě, jež je prohledána nebo omezena na osobní svobodě po dobu činnosti s touto osobou


§5 Policie má právo trvale zabavit zbraně či dočasně zabavit vozidla, jež byla použita v trestné činnosti.


§6 Policie má právo vyslýchat osobu a v případě potřeby použít detektor lži, který ale nesmí zneužít na některé typy otázek:
- Nesmí se ptát na sexuální orientaci (výjimkou jsou případy v rámci pedofilie, znásilnění,...)


§7 Policie má právo dát příkaz k provedení - ZÁKONNÉ ČINNOSTI - Což znamená, že policista musí být poslechnut, pokud vám dá nějaký příkaz !
[ Neuposlechnutí = Pokuta, pobyt CPZ až Vězení na 2 roky ]


§8 Policie má právo zabavit střelné zbraně, zbraně na blízko, pokud je dotyčná osoba předvedena na stanici. Zabavené věci se nevrací !


ODSTAVEC II: Povinnosti bezpečnostních složek

§1 Při zatčení, jsou bezpečnostní složky povinna sdělit práva v tomto znění:
- Oznámit, že osoba je zatčena.
- Sdělit: Máte právo nevypovídat, cokoliv řeknete, může, ale i bude u soudu použito proti vám. Máte právo na advokáta, pokud si jej nemůžete dovolit, bude vám státem přidělen.
Rozumíte svým právům ?


§2 Po převozu na stanici, jsou policisté povinni poučit o zbytku práv v tomto znění:
- Máte právo na jeden telefonát z odposlechem.
- Máte právo na tlumočníka.
- Právo na 2 minuty soukromí se svým licencovaným právním zástupcem.


§3 Při zadržení, je policie povinna sdělit práva v tomto znění:
- Oznámit, že osoba je zadržena, neboli omezena na osobní svobodě.
- Sdělit: Nyní jste omezen/a na osobní svobodě. Od teď budete plnit mé rozkazy a příkazy nebo rozkazy a příkazy kolegů, pokud tak neučiníte, budou proti Vám použity donucovací prostředky.

ODSTAVEC III: Zásady policie

§1 Policie je povinna předložit číslo svého odznaku, pokud si to osoby, jež jsou zrovna šetřeny, vyžádají.ZÁKON č. 95 Práva a povinnosti občanů

Občané mají své povinnosti, které musí respektovat a dodržovat, ale mají zároveň svá práva, která mohou využívat ve svůj prospěch a nebýt křivě obviněn. Za občana se pokládá každý, kdo je na území Spojených států Amerických.

ODSTAVEC I: Povinnosti občanů

§1 Každý občan se musí registrovat u příslušných úřadů a pobývat na území Spojených států legálně.
[ Nelegální občané budou deportováni ]


§2 Každý občan se musí podřídit systému, zákonům a vyhláškám států a města.


§3 Každý občan se musí řídit příkazy státních zaměstnanců, pokud jednají v mezích zákona.
[ Neuposlechnuti = Pokuta, pobyt CPZ až Vězení na 2 roky ]


§4 Každý občan musí mít u sebe průkaz totožnosti.
[ Zavřít do CPZ, dokud se nenajde jeho identita a poté umístit do Vězení na 2 roky ]
Za průkaz totožnosti se pokládá:
- Identification Card ( občanský průkaz )
- Passport Card ( pas )
- v některých případech náhradní průkaz vystavený policií
- Drivers Licence ( řidičský průkaz )
- Firearm Permit ( oprávnění k držení zbraně )

ODSTAVEC II: Práva občanů

§1 Každý občan má právo dokázat svou nevinu.


§2 Každý občan má právo na to, aby byly dodrženy veškeré základní lidská práva.


§3 Každý občan má právo na to být ošetřen, je-li zraněn.
[ Pokud není pojištěný, hradí si veškeré výdaje sám ]Obecné a základní pojmy

Co je to trestný čin ?
trestní čin je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje takové znaky jako v trestním zákoně.


Dělení trestných činů

přečiny - jsou to všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestní činy, které mají horní hranici odnětí svobody 5 let

zločin - zločin je to co není přečin a jsou to všechny trestné činy s dolní hranicí odnětí svobody do 10 let. Podkategorií zločinů jsou Zvlášť závažné zločiny (ZZZ), jsou to zločiny, u kterých je dolní hranice odnětí svobody 10 let, zde je trestná i příprava


Trestní odpovědnost

trestně odpovědný může být každá osoba, která:

je starší 15ti let (do 21 let v omezené míře)

je příčetná

je rozumově a mravně vyspělá


Úmysl a nedbalost

úmysl přímý a nepřímý (stručně)

přímý - osoba věděla, že její chování může porušit objekty chráněné trestním zákonem a učinila tak

nepřímý - osoba věděla, že její jednání může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a pro případ jeho porušení nebo ohrožení s tím byla seznámena

nedbalost vědomá a nevědomá (stručně)

vědomá - osoba věděla, že její jednání může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem ale bez patčiřných důvodů spoléhala, že se tak nestane

nevědomá - osoba nevěděla, že její jednání může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, ale k jeho poměrům a vlastnostem to vědět mohla a měla

pachatel, spolupachatel, účastník

pachatel - je osoba, která svým jednáním naplnila všechny znaky SPTČ požadovaným způsobem, nebo se dopustila pokusu nebo přípravy je-li trestná

nepřímý pachatel - osoba použije ke spáchání TČ jinou osobu jako ,,živý nástroj”

spolupachatel - je osoba, která spáchala trestný čin společným jednáním dvou a více osob

účastník

organizátor - osoba, která zosnovala trestný čin a řídila jeho průběh
návodce - osoba, která přiměla jinou osobu spáchat trestný čin nebo přiměla osobu se jakýmkoliv způsobem podílet na průběhu TČ

pomocník - osoba, která pomáhala při páchání TČ například hlídáním, zajištěním nástrojů,...
Zamčeno